ករណីសិក្សារបស់អង្គការហ្វេក

Collective Construction and CIP Participation

02 ឧសភា 2015

Akpiwat Prochea Chun Poum Talang, naming in English “Talang Villager Development”, was established on 5th January 2004. This CBO locates in Talang Village, Baniev Commune, Chhouk District, Kampot Province. There...

Community Pond Brings the Hope for Fishers in the Vulnerable Area of Clean Water Shortage

02 ឧសភា 2015
Community Pond Brings the Hope for Fishers in the Vulnerable Area of Clean Water Shortage

Since Mrs. Ky Sokhun moved to live in Tnoat Village of Kampong Phlouk Commune, Prasad Bakong District and Siem Reap Province, her family, consisting of 7 members, have used unclean...

Damrey Chak Thlork Community Forestry

02 ឧសភា 2015
Damrey Chak Thlork Community Forestry

Phnom Sruoch District is one of high land area rich of natural resources such as stone, forest, wild lives, mountain range and fertilized soil that would be an attractive target...

Effective Information Disclosure Promotes Public information

02 ឧសភា 2015
Effective Information Disclosure Promotes Public information

Today, Information disclosure and transparency are considered as very important part for development. Disclosing Information of government is the way of information free and this manner is strongly provided beneficiaries...

FISHERS AND LOCAL AUTHORITIES START TO THINK ABOUT PROTECTING THE ENVIRONMENT

02 ឧសភា 2015

In order to lessen impacts from environmental degradation – worsened by climate change - fishery people and local authorities in Kampong Phluk, Siem Reap Province have realized the importance of...

Good Cooperation with LA and Specialized Institutions to work for poverty reducing through A2I

04 ឧសភា 2015
Good Cooperation with LA and Specialized Institutions to work for poverty reducing through A2I

Fishery Action Coalition Team (FACT) is implementing the IAPI and promoting the A2I in order to reduce corruption and poverty, including good governance as well. Based on the adoption in...

ប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុង

បណ្តាញយូធូប

ម្ចាស់ជំនួយ

CEPF(1).jpgEU-SFiN-NGO.pngMAC.pngdaimler.jpgforum-syd.jpgiucn.pngmarsf.pngmff.jpgoxfamautralia.jpg

ដៃគូសហការ

កម្រងរូបភាព

ចំនួនអ្នកទស្សនា

5056019
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2540
4398
14044
25994
59422
120539
5056019

2.79%
45.32%
26.77%
2.10%
2.32%
20.71%
Online (15 minutes ago):55
55 guests
no members

Your IP:54.224.89.34

ផែនទី

អ៊ីម៉ែលទទួលព័ត៌មានថ្មី

Email_address
 

តំបន់គោលដៅ

វេបម៉ែល